Walang Pinipili and Kamatayan
Lukas 7:11-17

I. Introduction

Sa dami ng kaalamang lumalabas ngayon, at sa haba ng panahon ng paglago ng Science wala paring kaalamang nagsasabi sa atin kung paano mapipigilan ang kapangyarihan ng kamatayan. Kahit nagbabago ang lahat, di parin nagbabago ang kamatayan.

Totoo, pwede nating i-postpone ang kamatayan o ibsan ang sakit na dulot nito, pero kailan man, and kamatayan ay nag-aantay sa bawat isa sa atin. Laging nag-aantay ang kamatayan. Ang nitso ay laging handang tumanggap ng mga katawang sumakabilang buhay.

Nagbabadya ang kamatayan sa lahat - magsasaka ka man o president, maging, bata ka man o matanda, maging sales executive, o pastor, tiyak na darating ang lahat sa panahon ng pagkamatay. Walang pinipili ang kamatayan.

Tema ng Sermon:

Sa kabila nito, may magandang balita para sa lahat. Si Jesus ang author ng buhay. Dumating siya sa mundo para bigyang buhay ang mga patay. Dumating siya sa mundo para bigyang buhay ang ating mga katawang lupa.

Transition: Isang araw, ang kamatayan na walang tinatangi, ay darating sa bawat isa sa atin. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang May-akda ng buhay ang siyang magbibigay buhay na muli sa mga mananampalataya sa Dios.

II. Katawan ng Sermon

1. Vv. 11-13

Nakita ng mga taga Israel ang kapangyarihan ni Jesus na magbigay-buhay sa mga patay noong binuhay niyang muli ang anak ng isang balo.

Ang kwento ay naganap sa bayan ng Nain noong ang Panginoong Jesus ay naglalakbay upang mangaral at ipahayag ang paghahari ng Diyos. May mga nagpaparadang mga tao noon sa bayan sa gitna ng mainit na araw. Sila’y mga kaanak at kaibigan ng isang balo na nakiramay dahil sa pagyao ng kaniyang kaisa-isang anak na lalaki. Hinahatid ang yumaong anak sa kanyang huling hantungan.

Noong panahong yon, kumukuha ang pamilya ng mga professional na taga-iyak. Binabayaran nila ang mga ito para sila ay umiyak ng napakalakas at gumawa ng kung anu-anong ingay para malayang humiyaw at umiyak ang mga kaanak at mga kaibigan ng pumanaw. Lalung-lalo ang inang sobra ang nararamdamang sakit sa pagkawala ng kanyang anak.

Papunta ang parada ng mga kaibigan at kaanak sa libingan ng pamilya. Ang libingan ay karaniwang nasa labas ng isang maliit na bundok sa labas ng bayan. May dala-dalang mga “spices” ang mga bisita upang magamit ang mga ito pagdating ng prosisyon sa libingan. Sa libingan papahiran ang katawan ng yumao ng “spices” upang hindi maging masangsang ang amoy ng bangkay. Pagkatapos mapahiran ang labi, binabalot ito ng damit o telang pampatay at saka nilalagay ang labi sa libingan ng pamilya.

Noong palabas na ang prosisyon sa bayan, may nakita silang isang tao kasama ang kanyang mga istudyante (o disipulo) na papasok sa pintuan ng bayan. Nang makita ng mga nasa prosisyon ang nangunguna sa grupo namukhaan nila si Jesus na taga Nazareth.

Noong nakita ni Jesus ang ina ng yumao, naramdaman niya ang sakit na dinaranas nito, kaya nilapitan niya ito at sinabi sa kanya – “huwag kang maghinagpis.”

Leksiyon:

Ang Diyos mahabagin sa mga taong naghihinagpis. Puwedeng ang paghihinagpis ay dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay, o dahil sa matinding pangangailangan. Ang kuwento ng balo mula sa Nain ay isang patotoo ng pagkalinga ni Jesus sa mga nalulumbay at nangangailangan. Siya ay lumalapit at sinansabi sa kanila ito -- “huwag kang maghinagpis.” At siya ay umaasa na ang kabutihan niya ay magsisilbing tulay upang sila ay manampalataya sa kanya.

Application:

  1. Kayo ba ay naghihinagpis sa ngayon? Kayo ba ay nangangamba dahil sa isang matinding suliranin o pagsubok sa buhay. Alalahanin ninyo, si Jesus ay nagnanais na katagpuin kayo in a “very personal way.” Handa ba kayo sa kanyang paglapit at pakinggan ang kanyang “encouragement.” Spend time alone with God and listen to His still small voice telling you, “Don’t cry!”
  2. Ang Dios inutusan niya ang church na tulungan yung mga tunay na nangangailangan kagaya ng mga balo sa lumang tipan. Ang iglesiya ang kamay at paa ng Panginoong Jesus. Kung kaya’t nararapat na pagiskapan nating tulungan yung mga nangangailangan dahil ang iglesiya ang instrument ni Jesus upang kalingain ang mga nalulumbay (I Timothy 5:9-16).

Transition: Si Jesus ay nagnanais na katagpuin tayo in a “very personal way” in times of trials and hardships.

2. Vv.14-17

Pagkatapos “lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito.” Kadalasan, hindi lumalapit ang mga Jews sa pamilya ng mga namatay dahil baka sila ay mahawa at maging “ceremonially unclean.” Kung sila ay “unclean” hindi sila puwedeng pumunta sa templo upang magsamba sa Diyos. Kailangan muna nilang ma “cleanse” sa pamamagitan ng purification rite bago sila maging karapatdapat na manambahan sa Diyos.

Ang mga tao ay nagulat sa ginawa ni Jesus na paglapit sa pamilya ng yumao at sa paghawak niya ng kinalalagyan ng bangkay. Higit sa lahat nagulat ang ang mga tao noong inutusan ni Jesus ang patay at biglang sinabing: “Binata, bumangon ka!” At ang mga taong kasama sa prosisyon ay namangha noong nabuhay ang patay ayon sa utos ni Jesus, bumangon at nagsalita. Pagkatapos, ibinigay ni Jesus ang binata sa kanyang ina.

Leksiyon: Ang Panginoong Jesus handang gawin ang lahat upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ayon kay Apostol Pablo, “Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin lahat ng bagay, kasama ang kanyang Anak?“ Hindi lamang handang gamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihang upang ipagkaloob niya ang ating mga pangangailangan. Alam din natin na “…alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos….” (Roma 8:32,39).

Application: Kayo ba ay nawalan na ng pag-asang matutugunan pa ang inyong mga pangangailangan? Huwag kayong mawalan ng pagasa. Si Jesus handang gawin, kahit ang mga bagay bagay na hindi natin inaasahang mangyari, upang matugunan ang ating mga hinagpis sa buhay.

Transition: Handang gawin ang lahat ng Panginoong Jesus upang matugunan ang ating mga pangangailangan.

3. vv.16-17

Nung nangyari ito, hindi alam ng mga tao kung sino ang una nilang papansinin – yung binatang nabuhay muli, yung inang naghihiyaw sa tuwa o yung stranger na gumawa ng nakamamanghang milagro tulad ng milagrong ginawa ng mga dakilang propeta. Tunay na namangha ang mga tao at pinuri nila ang Diyos dahil dito.

Nung nakita nilang binalik ni Jesus ang binata sa ina nito, nagsimula na silang magtaka kung sino nga talaga si Jesus. Sino nga ba ang taong ito na may kapangyarihang buhayin muli ang patay? Hindi nagtagal, naalala ng mga tao ang mga hinahangaang prophets ng Old Testament.

Maaring naalala nila ang kuwento ng propetang Elias. Naalala nila kung papaano ginamit ng Diyos si Elias upang ibalik ang buhay ng yumaong anak ng balong tinutuluyan niya.

Sa I Hari 17:17-24 mababasa natin na nagkasakit ang anak ng balong tinutuluyan ni Elias. Lumubha ang sakit ng anak hannggang sa ito ay namatay. Kung kaya’t nananlangin si Elias ng ganito: “Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito.” Dininig ni Yahweh dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, “Narito ang anak mo, buhay na siya” Ang kuwentong ito sa kasaysayan ng Israel ay maaring nagsilbing paalala sa mga tao sa Nain na si Jesus ay isang dakilang propetang kagaya ni Elias.

Ang paniniwalang isang dakilang prophet si Jesus na taga Nazareth ay sinasangayunan din ng dalawang disipulong naglalakad patungo sa Emaus sa araw ng Easter. Habang sila ay naglalakbay lumapit at sumama sa kanila si Jesus at tinanong sila kung anong bagay ang kanilang pinaguusapan. Ang tugon nila ay ito: “Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalama sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. si Jesus na taga Nazaret ay “isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao” (24:19 b,c,).

Ito rin ang patotoo ni Pedro sa mga taga Jerusalem. Sabi niya: “Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. (Mga Gawa 2:22a,b). Kung kaya’t ang muling pagkabuhay ng anak ng balong taga Nain ay hindi lamang upang tugunan ang kanyang pangangailangan kundi upang patunayan din na si Jesus nga ay sugo ng Diyos. At dahil si Jesu Kristo mismo ay nabuhay mula sa mga patay pagkatapos ng tatlong araw, makikita natin sa libro ng Gawa na patuloy si Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit (3:1-10; 5:15-18), at sa dalawang pagkakataon ay binuhay niya muli ang mga patay – si Dorcas at si Euthycus (9:32-43; 20:7-12). Dahil dito we will confess with the apostle Paul: ”Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus—(I Tesalonica 4:a,b). Ang together with Peter we proclaim: “Kay Jesus-Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao (Acts 1:12 cf: John 1:1-5,14; 20:30-31).

Transition: Makikita natin na ang kamatayan ay nagbabadya sa lahat - magsasaka ka man o president, maging, bata ka man o matanda, maging sales executive, o kahit maging pastor ka man, tiyak na darating ang lahat sa panahon ng pagkamatay. At walang pinipili kung kalian at kanino dadating ang kamatayan

Pastor Carlos’ Testimony:

Si Pastor Carlos Novisteros ay nakaranas ng pagkakataong akala niya ay mamamatay na siya. Noong May 27, 2010 pauwi siya sa Los Angeles, California galing sa Chicago Illinois. Lalapag na dapat sila sa isang “local airport” nung biglang nalaman ng pilot na may problema sa pakpak ang eroplano. Dahil dito kinailangan nilang magdetour at magland sa Los Angeles International Airport dahil mas mahaba ang runway doon. Matagal na umiikot sa ere ang eroplano upang magkaroon ng pagkakataong makarating ang maraming ambulansiya at bombero sa tabi ng runway na kung saan lalapag ang eroplano.

Napansin ni Pastor Carlos na kinakabahan ang mga pasahero. Kinakabahan din naman siya. Naalala niya yung kakilala niyang doctor na namatay sa Pilipinas dahil nag crash yung eroplanong sinakyan niya (pls ask pastor Carlos if she thought of this). Akala ni pastor Carlos na ang buhay niya at ang panahon ng kanyang paglilingkod sa Diyos ay matatapos na.

Sa gitna ng kanyang pangamba naramdaman niya ang isang napakaginhawang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Hindi man alam ni Pastor Carlos ang mangyayari sa kanilang paglanding,meron siyang kasiguraduhan na sa langit siya pupunta kung saka-sakaling magcrash ang eroplano.

Nakaupo si Pastor Carlos malapit sa isang pakpak ng eroplano. Noong pababa na yung eroplano napansin niyang hindi gumagana ang pakpak. Dapat maybahagi ng pakpak na bababang palikod upang babagal ang tulin ng eroplano bago lumapag ito sa lupa. Ngunit noong malapit ng lalapag ang eroplano sa lupa biglang gumana ang pakpak nito kung kaya’t sila ay nakalanding ng maayos. At noong nakaland na nga ng matiwasay yung eroplano, nakita ni Pastor Carlos ang napakaraming mga fire truck at ambulance sa runway. For the first time, sabi niya, nakakita ako ng ganitong karaming fire trucks at ambulansiya. Sobrang kinabahan daw siya sa karanasang iyon, pero lubos na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nakalapag silang ligtas at patuloy siyang makapaglilingkod kay Jesu Kristo.

Lesson and Application:

1. Tunay nga na wala ni isa sa atin ang makakapagsabi kung kalian darating sa ating mga buhay ang oras ng kamatayan. Pero ang magandang balita ay ito: si Jesus ang May-Akda ng Buhay. At ngayon, patuloy niya tayong hinihimok na maniwala sa kanyang salita na nagbibigay buhay. Patuloy niyang sinasabing, “Maniwala kayo sa akin. At pagbalik ko, muli kong sasabihin sa inyong mga mananampalatay ang sinabi ko sa anak ng balo, ‘Bumangon ka!’ Paniwalaan niyo ang mga salita ko dahil ako ang may Akda ng buhay. Patuloy tayong hinihimok ni Jesus na maniwala sa kanyang salita na nagbibigay buhay.

Transition: Ano ang mga lessons na matatagpuan natin sa passage na ating pinagaralan?

Summary and Challenge:

Makikita natin sa kuwentong ito na:
1.Si Jesus ay nagnanais na katagpuin tayo in a “very personal way” in times of trials and hardships.
2.Handang gawin ang lahat ng Panginoong Jesus upang matugunan ang ating mga pangangailangan.
3.Patuloy tayong hinihimok ni Jesus na maniwala sa kanyang salita na nagbibigay buhay.

Transition: Give an evangelistic message (an option if time allows).

You may want to ask the two diagnostic questions from Evangelism Explosion.

Copyright ©2010 by Rev. Dr. Leofin "Mac" Blanco Lincolnwood, Illinois, USA

To contact Pastor Mac email pastormac@filipinosermons.org